033 / 678 145

za reklamacije i primjedbe radnim danom od 7:30-16:00 (rad blagajni do 15:30)

Upravnici

Prema Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade obaveza upravika zgrada je održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, u šta spadaju slijedeće instalacije:

  • Kompletna vertikalna i horizontalna instalacija,uključujući odzračnu mrežu sa odzračnim ventilima,
  • Razvodna mreža u podrumu, na tavanu – potkrovlju i na krovu zgrade od zajedničkog mjerila toplotne energije (isključujući zajedničko mjerilo, prateće zaporne ventile i balans ventil) do zaključno sa ventilima ispred grijnih tijela – za dvocjevne sisteme, odnosno do individualnog mjerila toplotne energije, odnosno ulaznog ventila (isključujući individualna mjerila, prateće zaporne ventile i balans ventil), za svaki stan/poslovni prostor – za jednocijevne sisteme.

Obaveza korisnika usluge je:

  • održavanje grijnih tijla u stanu - za dvocjevne sisteme,
  • održavanje instalacija od ulaznog ventila za stambeni/poslovni prostor (isključujući vetile) do zaključno sa grijnim tijelima – za jednocijevne sisteme.

Skrećemo pažnju da, u skladu sa članom 6. Uredbe o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije (Službene novine Kantona Sarajevo br.22/16), nisu dozvoljene nikakve samoinicijativne izmjene na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja.

U slučaju izmjena na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja korisnik usluge je obavezan pribaviti saglasnost davaoca usluge.

KJKP "Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i stručno osposobljenom kadru, veoma kvalitetno i profesionalno obavlja sve radove na instalacijama centralnog grijanja, kako jednostavne intervencije na zamjeni dotrajalih i nefunkcionalnih dijelova instalacija, tako i složene zahvate na rekonstrukciji vertikalne i horizontalne razvodne mreže.

Također, pružamo konsultantske usluge kao i usluge pregleda instalacija u objektu u cilju utvrđivanja uzroka lošijeg grijanja/negrijanja sa prijedlogom mjera za otklanjanje istih. Pružanje navedenih usluga prvenstveno se odnosi na stambene Upravnike sa kojima imamo zaključenje ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja, ali po potrebi/zahtjevu iste pružamo i drugim stambenim Upravnicima kao i korisnicima naših usluga u skladu sa važećim zakonskim propisima, internim aktima Preduzeća, te Cjenovnikom usluga KJKP "Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo.

Upravnici koji su sa KJKP "Toplane - Sarajevo“ d.o.o. zaključili ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji na održavanju instalacija centralnog grijanja i ugovore o izvođenju hitnih popravki na instalacijama centralnog grijanja, su navedeni u pregledu kako slijedi:

R/B
UPRAVNIK
ADRESA SJEDIŠTA UPRAVNIKA
KONTAKT TELEFON
1 "TIP-TOP" d.o.o. Sarajevo FRANCUSKE REVOLUCIJE 99 429-585
2 "JOBING" d.o.o. Sarajevo GRADA KALGARIJA 3 464-545
3 "STAMBENA ZADRUGA ŽELJEZNIČARA" sa p.o. Sarajevo AUGUSTA BRAUNA 4/9 442-015
4 "HIDROMONTAŽA" d.d. Sarajevo MUHAMEDA EF.PANDŽE 15 813-531
5 "SARAJEVOSTAN" d.d. Sarajevo Kolodvorska 12 276-690

NAPOMENA: Odabirom upravnika (klikom na naziv upravnika) možete dobiti pregled objekata za koje su zaključeni navedeni ugovori, sa podacima o ovlaštenom predstavniku zgrade.